Bölümümüz lisans stajları, Üniversitemizin oluşturduğu İTÜ Staj Genel Esasları dahilinde yapılmaktadır. Buna ilaveten Bölümümüze ait özel koşullar aşağıda sıralanmıştır:Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Özel Koşulları:

Madde 1. (Madde5-EK) Öğrenciler dördüncü yarıyıl sonundan itibaren staj yapabilirler.
Madde 2. (Madde 8-EK) Öğrenciler mezuniyete hak kazanabilmek için kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında, bir defada en az 15 günlük süre olmak üzere toplamda 30 gün staj yapmak zorundadır.
Madde 3. Çift anadal öğrencilerinin birinci anadallarına geçerli olmak üzere yaptıkları stajlar, Bölüm Staj Komisyonunun önceden onayı alınması koşulu ile, Bölüm zorunlu staj süresine sayılabilir. Bunun için yapılan stajın en az 15 günlük bölümünün Bölüm stajı için belirlenen alanları içermesi gerekmektedir.
Madde 4. İstanbul Teknik Üniversitesi içinde yapılan çalışmalar zorunlu staj kapsamında değerlendirilmez.    
Madde 5. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için staj yapılacak yerler ve alanlar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar dışında alanlarda staj yapmak isteyenler Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile stajlarını yapabilirler.

  1. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyolojik Bilimler, Biyomühendislik ya da Biyoteknoloji alanlarında etkinliği olan kamu ya da özel sektördeki araştırma enstitüleri ve üniversiteler
  2. Üniversitelerin Tıp, Veteriner, Eczacılık ya da Ziraat Fakültelerinde bulunan moleküler biyolojik yöntemlerin kullanıldığı tanı ve araştırma laboratuarları
  3. Moleküler biyoloji tekniklerinin kullanıldığı özel kuruluş laboratuvarları
  4. Endüstriyel Biyoteknoloji sektöründe üretim ve araştırma etkinlikleri olan kamu ve özel sektördeki kuruluşlar
  5. Laboratuvar iş planlaması ve yönetimi ya da tanı, kalite kontrolü, ürün geliştirme için analizler yapılan işletmeler
  6. Biyoenformatik, moleküler modelleme ile biyolojik etkileşimlerin incelenmesi, biyolojik alanlarda veri madenciliği vb gibi hesaplamalı biyoloji içeren çalışmaların yapıldığı işletmeler.

Öğrencilerimizin Yapacakları Stajın Esasları

I. Amaç
Öğrenci stajının amacı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin akademik ya da endüstriyel kuruluşlarda çalışmak yolu ile, eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik ve idari bilgi ve deneyim kazanmalarıdır.

II. Kurallar
Her öğrenci mezun olabilmek için bir kerede tamamlanmak üzere en az 30 iş günü staj yapmalıdır. Öğrencilerin staj uygulamaları IV. yarıyıldan sonra başlar.

Stajlar yurt içi ve yurt dışında bulunan, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Biyoteknoloji alanlarında etkinliği olan kamu ya da özel sektördeki firmalar ve araştırma enstitülerinde yapılabilmektedir. Staj etkinlikleri, bölüm staj danışmanı olarak görevlendirilen bölüm öğretim üyesi tarafından koordine edilir ve öğrenciler yönlendirilir.
Bölüm öğrencileri yukarıda belirtilen özelliklerdeki yerlerde temel ve uygulamalı biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler genetik, moleküler biyoloji, moleküler immünoloji, rekombinant DNA teknolojisi, temel ve uygulamalı enzimoloji, enzim ve fermantasyon teknolojisi, endüstriyel biyoteknoloji alanlarında yeni tekniklerin öğrenimi ve uygulaması , laboratuar iş planlaması ve yönetimi, tanı, kalite kontrolü, ürün geliştirme için analizler konularında staj yapacaklardır.

Yapılan staj sonunda aşağıda sözü edilen belgeler stajı izleyen yarıyıl başlangıcından itibaren en geç bir ay içerisinde Bölüm staj danışmanına teslim edilir.

III. Belgeler
Staj Defteri: Üniversitenin kitap satış merkezinde satılan, yapılan stajla ilgili çeşitli hususları kapsayan ve staj süresince öğrenciler tarafından doldurulacak özel olarak basılmış bir defterdir. Staj defteri örneğine buradan ulaşılabilir.
Staj Sicili: Çalışılan iş yerindeki amirin staj yapan öğrenciyi değerlendirdiği formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye verilir.