bolum-hakkindaBugün bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Gelişmiş Türkiye’nin yukarıda sözü edilen temel alt yapı ve moleküler biyoloji bilgileri ile donatılmış şekilde yetişmiş moleküler biyologlar hususunda çok büyük bir açığı olduğu gerçektir. Bu nedenle özellikle biyoteknolojik araştırma programları oluşturulurken gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için biyolojiye devrimci bir anlayışla bakan, eğitim-öğretim-temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirecek moleküler biyoloji bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır.

İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bu zorunluluk göz önüne alınarak kurulmuştur.ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur.

İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Programı oluşturulurken ülkemizin aşağıda özetlenen gereksinimleri göz önüne alınmıştır:

İnsan ve “doğa” sağlığının korunması ve bunu sağlayıcı yeni yöntem ve ürünlerin oluşturulmasında moleküler biyolojinin hem bir temel bilim dalı olarak ve hem de biyoteknolojik uygulamaların geliştirilmesi ve ülkemizde yaygınlaşmasında daha etkin ve yeterli kullanımı için gerekli altyapının oluşturulması. Bu kapsamda ana başlıklar şunlardır:


 • Bakteri Genetiği
 • Biyonanoteknoloji
 • Biyomateryaller
 • Biyomineralizasyon
 • Biyosensörler
 • Biyoteknolojik ilaçlar
 • Çevre Biyoteknolojisi
 • Doku Mühendisliği
 • Enzim Biyoteknolojisi (ilaç, gıda, tarım, vb)
 • Fermentasyon Teknolojisi
 • Hesaplamalı Biyoloji
 • İnsan Genetiği
 • Kök Hücre Çalışmaları
 • Maya Genetiği
 • Metabolik Mühendislik
 • Mikrobiyal Biyoteknoloji
 • Moleküler İmmünoloji
 • Nörobiyoloji
 • Protein Mühendisliği
 • Sistem Biyolojisi